نگاه

مدتی است که نگاههای زیادی را تجربه کرده ام

نگاه کنجکاو و جستجوگر

نگاه مبهم و گنگ

نگاه غمناک و از سراندوه

نگاه پرسش گر

نگاه نگران و مضطرب

نگاه همراه با چاشنی همدردی

نگاه اشکبار

نگاهی که گناهکارم میخواند

نگاه پند دهنده و......

اما نگاهی که مرا سوزاند هیچ کدام از اینها نبود بلکه:

نگاه ترحم آمیز و دلسوزانه بود......

 

/ 0 نظر / 16 بازدید