ارزش ولایت فقیه

پشت میزنشستم رایانه جلوم، دارم پست میزنم

وقتی این پستو میفرستم به دخترو پسرم میگم

برای سلامتی آقا صلوات ! امروز جراحی داشتن...

دوتایی هراسون از جاشون بلند شدن

اومدن کنار میز که مامان تو رو خدا مگه آقا چی شده ؟!

گفتم هیچی جراحی سختی نبوده موفقیت آمیز بوده و.....

اما از عکس العمل بچه هام اشک تو چشام جمع شده!

خدایا شکرت :)

 

/ 0 نظر / 24 بازدید