تا حالا شده؟

تا حالا شده به قول خدا اعتماد کنی؟

تا حالا شده عیار توکلت رو بسنجی؟

تا حالا شده چون خدا قولشو بهت داده......

 یه مار بگیری تو دستت و نترسی به امید اینکه یه روز به عصا تبدیل بشه؟

یا جرات کنی خانوادتو  جایی که تا چشم کار میکنه بیابونه رها کنی؟

یا مرده زنده کنی و فکر نکنی که دیگه حتما خود خدا شدی!؟

یا چاقو بذاری زیر گلوی فرزند عزیزتر از جونت؟

یا ماهی قورتت بده امابه جای غرغر زدن بگی انی کنت من الظالمین؟

یا مرض تمام وجودت رو فرا بگیره و همه ازت دوری کنن اما توفقط شکر کنی....؟

یا سنگبارونت کنن و آشغال روت بریزن و تو بهشون روی خوش نشون بدی...؟

یا عالم و آدم مسخرت کنن اما تو مصمم کشتی نجاتت رو بسازی؟

اونوقت ادعامون میشه که چرا خدا بین بنده هاش فرق گذاشته؟

 چرا فقط بعضیا پیغمبر میشن؟

/ 2 نظر / 21 بازدید
حجت

آفرین

[دست][دست][دست]