عاقبت

فراموش نکنیم دعا جهت عاقبت به خیری دعای خوبیست!

پس ای فرزند آدم خودت را بشناس!

باورش ممکن نیست

کسی که توبه ی نصوح میسازد بتواند باغبان هم بسازد!

توبه ی نصوحی که برای بازیابی خود ساخته شده بود و

باغبانی که برای بازیابی بهائیت با چاشنی اسرائیل ساخته شد!

و

این کجا و آن کجا؟!

/ 1 نظر / 17 بازدید

وطن فروش خائن